Menu

Bào Ngư- Abalone-전복

Chi tiết

BÒ/GÀ - BEEF/CHICKEN - 소고기/닭고기

Chi tiết

Cá- Fish-생선

Chi tiết

CÁC MÓN ỐC - SNAIL - 달팽이

Chi tiết

CÁC MÓN SÒ - SCALLOP - 가리비

Chi tiết

CANH - SOUP - 수프

Chi tiết